B 789 kölsche Wörter, Lieder, Sprüche & Redewendungen beginnend mit B

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B - Besonders interessant

Alle beginnend mit B Von Baach bis Bye bye my love

Baach Baach, Bääch 1 Kommentar Baas Baas(e) Baat Baat Bäät auch Bät 1 Kommentar Bäätes Baatkrätzer Baatschrabber(e) Babaditzje Babba Bäbbel(e) babbele Bäbbelsmuul Bäbbelsschnüß -schnüsse Back(e) Backe 1 Kommentar Backes Backhuus Backstuv Backstuv, Backstuvve Backzant -zäng Badbütt -büdde Badebütt, Badebüdde baggere bahl bahl und bal Bahnhoff Bahrdooch Balangks Balangkseere balankseere Balbeer(e) balbeere Balbutz 1 Kommentar Balch Wachs Balchping bälke Bälkes(e) Balkong Balkung -s Ballung -s Baltes und Balzer bammele und bampele bammelich Band Bänd Band(e) Bängel(e) Bängelche(e) 1 Kommentar Bängelche, Bängerlcher bängele bängelich Bangendresser und Bangeschesser bangmaache Bangmächer bankrotteere banne Bär op Söck Bärb Bärbche Bärbel Bärbelsche Bäreknies Bäreleider(e) 1 Kommentar Baretche bärfoß bärfößich 1 Kommentar Bärm Barung(e) Bas(e) baschte baschtich baserich Bätbroder -bröder Bätmöhn(e) Bätram 1 Kommentar bätsche Bätschkaastemännche Bätschmul Bätschmul(m)üler Battiß Battiß und Tiß Batze Batzestöck batzich Bau Bäu Bäuche und Böche baue Baulück Bäumann(m)änner bäume Baumläufer Baumöl und Baumollich Baumwoll Baustell bauze beaachte beantwode bedaach 1 Kommentar bedde Beddel beddele Beddelei Beddelei(e) Beddelmann -lück Beddelskrom Beddelstav Beddelswiev bedeene bedeent sin Bedeente bedööchte bedore bedörfe bedräue Bedreje Bedreßje bedrevve bedrieße Bedriev bedrieve Bedroch Bedröjer bedröve Bedrövnis -nisse Bedücknis -se bedügge bedun bedusele beede beerve beet sin Befell befelle BeffjeBrustkrause Befinge befließije befremb befriddije befründe Befungk behätze und behätije behende - zu fliegen) behöde Behölf und Behölp bei sin Bei(e) beidersicks und beidsersicks beidersiggich beidrage beidrieve beids und beidse beienein beiere Beierkorv. -körv Beievolk beiflichte 1 Kommentar Beihau -häu beiholle beijebraht beijeeße beijelaht beijeschrevve beijetrodde beikumme beiläje Beinah, beinah hätt' ich se jebütz beinäks beinoh beisamme beischeeße Beißel(e) beisichtich beisick und beisigge beiston beistöre beizicks bejammere und bejömere bejäne bejenne bejerre bejevve 1 Kommentar Bejing Bejingebützge Bejingebützje 1 Kommentar Bejingebützje. Bejingebützjer bejinn bejliche bejnöje bejöbbele bejon bejov 1 Kommentar Bejovung Bejovung(e) Bejreff bejribbele bejriebele 1 Kommentar bejriefe bekerre bekike 1 Kommentar beklaafe bekläbbele bekladdere beklevve beknüsele belaht beläje belämmere beläv Beld beleddere beleeve beleje Bell Bella Bella Ciao Bellche Bellejeck(e) bellich belööchte belore beluhne beluusche und beluustere beluustere bemöhe bemokele bemole bemuschele ben 1 Kommentar Ben he doheim benäut sin benedeie Benemme benevvele Bengel(e) bengele benne Bennekant(e) benobert benotze benüdije benüsele beödere beopsichtije beplatsche beraafe berappe beräuije beraut berchav berchopp beredde bereechte berode Berof Berof(r)öf berofe beröhre berotschlage 1 Kommentar bes Beß Besse Bes der Nubbel brennt 1 Kommentar Beß, Bestemo besätze beschämp beschät bescherre 1 Kommentar beschesse beschinge beschlabbere beschleeße beschliche beschlofe beschlon beschmuddele beschnedde beschnigge beschnuve beschödde beschöldije beschötze 1 Kommentar beschrieve beschrigge beschrubbe und beschuppe 1 Kommentar beschummele 1 Kommentar Beschüppche beschwerre beschwöre beseibele beseivere besenne besetze besin besinge 1 Kommentar beßje Besoffe vör Glück besöke besolle besonderes Jüdche(r) bespaut bespeie bespölt Bessem Bessem(e) Bessemries bessich bestallt bestemme Bestemo Bestemo und Bestemoder Besteva Besteva und Bestevader(e) 1 Kommentar Besteva, Bestevader bestolle beston bestraut besträv bestredde bestrevve bestriche bestrigge bestrunze bestuß besuffe beswiel Betratsche betrecke betrocke betrodde betrore Bettdresser better betterlich Bettfläch(e) Bettjading(e) Bettlad(e) Bettlake Bettsecker Bettspreit, Spreit Bettstatt -städde betuppe beuje beunräugije bevör Bevör mer jonn bevve bewaache 1 Kommentar bewaaße bewäje beweete bewerve00 Bewies(e) bewiese bewonne bewoß Bezoch, Bezöch Bezoch-zöch bezwievele bezwinge Bich -te Bichstohl -stöhl bichte Bien und Bienche Bienche Bienestech Bienestech(e) Bierbuch -büch Bies bieße biestich Bild, Bildche Bildche Bildwöderboch Biljar Bill Bill und Billa Billa Bimbam bimmele Bimmelschell(e) bimsche binge Binz(e) 1 Kommentar Bir(r)e Birrekruck Bise 1 Kommentar bläck bläddere blagisch Blam blamabel Blamasch blameere blänge Blänk
blänke Blänkejäger Blänkejänger Absicht blänkich Blattluus-lüs Blattstöck bläue Blauleech Blech bubbele 1 Kommentar bleche 1 Kommentar Bleche Botz Blechschläjer blecke bleie Bleies Bletz bletze 1 Kommentar bletzeblank bletzeblo bletzich Bliev He 1 Kommentar Bliev nit stonn 1 Kommentar blieve 1 Kommentar bling bling und blink blinge blingelings Blitzersch blo blo Auch blo Blömche Bloder blodich Blöff blöffe blöhe blöke Blom 1 Kommentar blomache Blömche Blomeäd 1 Kommentar Blomekühl Blomekuhl, Blomekühl Blomepott Blomesom Blomestöck Blomestruuß Bloomemaat Bloothungk 1 Kommentar Blos Blosbalch blose Blöser Blosmusik Blot blotärm Blotboch blotdöchtich Blothungk Blothungk-hüng Blothunk, Blothüng Blotijel Blotjeer Blötsch(e) Blötsch-e blötsche Blötschkopp, Doll, Doof, Jeck, Tünnes, Tring, Verdötschte, Dötsch Blötschnas(e) Blötschoppp-köpp Blotschwerre Blotsdröppche blotwinnich Blotwoosch -wöösch blümerant blus Bluse blusfoß bluskopps Boch Boch Böche Bochbender Böchelskrom Böchenholz Böcherrejal Böcherschaaf Böcherschriever Bochfink(e) Bochweis und Bochweize böcke Böckem(e) Böckemsdrüch Bod Böd- e Bödche Boddefrau Boddem 1 Kommentar Boddem Böddem böde bödevoll bödich Bödsel Bohr bohre und borre Bohrebahnhoff Bohrwing(e) Böjelche böke Bökes boldere Bolderjan und Boldrian 1 Kommentar Bolderwage Böllaasch -ääsch Böllaasch-ääsch Bolle 1 Kommentar Böllemann(m)änner bollere 1 Kommentar Bölles -se Bolzenieser -s Bölzhe bombardeere Bomm(e) Bömmel(e) Bommelasch(e) Bömmelche bommele 1 Kommentar Bonbon Booerschmann-männer und -lück 1 Kommentar Böökes(e) böökse und böke Boor(e) Booß(e) Böösch -te bööschte Bööschtebender Bööschtekopp Borasch bordeere Bordör (e) Bordör(e) Borebahnhoff Borekirmes -se Borekrom Boretrampel borneet borre und bohre Bösch(e) böße bosele Bosse bossele Bosselsarbeit -arbeide Bott Bött und Bodde Botter Botteramm Botterblohm(e) Botterbrütche bottere Botterfaaß botterjäl Botterramm Botterramm-e 1 Kommentar Bottervugel Botz-e Botzdendresser Botzebein Botzeboddem -böddem Botzeknopp-knöpp 1 Kommentar Botzemann(m)änner Botzendresser Botzeschlader(e) bovve bovvedrenn bovvenan bovvendrop bovveneröm bovvenöm bovvenop Bovvenöpche Bövveschte bowe Brand Brandbloder Brandewing Brandfuß -fuß Brandmoor(e) Bräng bränge Brännes(e) Braß bräue Bräues(e) Brav sin Brechieser(e) 1 Kommentar Brechmeddel(e) 1 Kommentar Brechmeddel, Brechmeddele Breefmark Bref 1 Kommentar Bref, Brefe Brefdräjer Brefduv(e) Breide breit Brell Brell(e) Brellemann(m)änner Brellescheid(e) Brems(e) brenge Brennieser(e) Brezel Brezel(e) brezelich brillieren 1 Kommentar Bring mich noh Huss britze broch Brochband -bäng Brochbud(e) 1 Kommentar Bröche bröchich Brochlade 1 Kommentar Bröck Bröck Brögge Brock(e) Brocke brode Broder Brodermännche(r) Broderschaff -schafte Broderschdoochter Broderschson -sön Brodpann Brögge Bröggejeld Bröh Bröhnessel(e) 1 Kommentar Bröhnessel, Bröhnessele bröhwärm brölle Brölles(e) Bromel(e) Bros Brosch(e) Brot Brotpann(e) brötsche Brotwoosch 1 Kommentar Brotwoosch -wöösch Bruch bruche Bruck Bruckkääz(e) Brucklück Brucklück Brautnacht Bruckstöck(e)r 1 Kommentar Brüdche Bruddel Bruddel(e) bruddele Bruddelskrom Brude Brummbär(e) brumme Brummes(e) brung Bruß Brus(e) bruse brüste Brut brutäns brutärm 1 Kommentar Brutbüggel(e) Brütche(r) Brutdeich Bruthär(e) Brutjrömmel(e) 1 Kommentar Brutknäppche(e)r Brutkorv -körv Brutkrom(e) Brutmetz(e)r Brutschaaf -schäfer brutwinnich Bubbelazius -se Bübbelche(r) bübbele Bubbelelster Bubbelwasser Buch 1 Kommentar Buch (u kurz gesprochen!) Büchelche Buchjoot(e) 1 Kommentar Buchping Buchping vun Heimwih buchsatt buchstabeere Bud(e) Büdche Büdcheliebe Buddel(e) 1 Kommentar Büggel(e) 1 Kommentar büggele Büggelschnigger Büggelschnigger, Büggelschniggere 1 Kommentar Buhei Buheimächer Büjel(e) büjele Bukett(e) Bül Bül(e) büle bülich bummele bumse Bumskopp -köpp Bumslokal(e) 1 Kommentar Bünäl bunk 1 Kommentar Bunne Bunnekruck Bunnerohm(e) Bunneschlot Bünnesje(r) Bunnestang Bunnestrüh Bunnezupp Bürch Buredörp Bürgerschkoß Burja Bürjermeisterschstöck Bürjerschhus -hüser Bürjerschlück Bürjeschmann -lück Büs Büsse Büß Büsse Busel(e) Büselche(r) busele Butaniseerbüß Bütt Büdde Butz Bütze Butz(e) Bütze de Luxe Butzekopp -köpp 1 Kommentar Butzel(e) Butzelche(r) 1 Kommentar Butzelche, Butzelcher Butzemann Bützhängche 1 Kommentar Bützje(r) Bützmul 1 Kommentar Buur buusche