779 kölsche Wörter, Lieder, Sprüche & Redewendungen mit B

Alphabetisch sortiert von Baach bis Bye bye my love.

B: Besonders interessante Wörter, Lieder, Sprüche & Redewendungen

Alle anderen kölschen Begriffe mit B

Baach Baach, Bääch 1 Beitrag Baas Baas(e) Baat Baat Bäät auch Bät 1 Beitrag Bäätes Baatkrätzer Baatschrabber(e) Babaditzje Babba Bäbbel(e) babbele Bäbbelsmuul Bäbbelsschnüß -schnüsse Back(e) Backe Backhuus Backstuv Backstuv, Backstuvve Backzant -zäng Badbütt -büdde Badebütt, Badebüdde baggere bahl bahl und bal Bahnhoff Bahrdooch Bajasch Balangks Balangkseere balankseere Balbeer(e) balbeere Balbutz Balbutz(e) Balch Bälch Balchping bälke Bälkes(e) Balkong Balkung -s Ballung -s Baltes und Balzer bammele und bampele bammelich Band Bänd Band(e) Bängel(e) Bängelche(e) Bängelche, Bängerlcher bängele bängelich Bangendresser und Bangeschesser bangmaache Bangmächer bankrotteere banne Bär op Söck Bärb Bärbche Bärbel Bäreknies Bäreleider(e) 1 Beitrag Baretche bärfoß bärfößich 1 Beitrag Bärm Barung(e) Bas(e) 1 Beitrag basch Basch Bäsch baschte baschtich 1 Beitrag Baselemanes baserich basses Bätbroder -bröder Bätmöhn(e) Bätram 1 Beitrag bätsche Bätschkaastemännche Bätschmul Bätschmul(m)üler Battiß Battiß und Tiß Batze Batzestöck batzich Bau Bäu Bäuche und Böche baue Baulück Bäumann(m)änner bäume Baumläufer Baumöl und Baumollich Baumwoll Baustell bauze beaachte beantwode beäuje bedaach bedde Beddel beddele Beddelei Beddelei(e) Beddelmann -lück Beddelskrom Beddelstav Beddelswiev bedeene bedeent sin Bedeente bedööchte bedore bedörfe bedräue Bedreje Bedreßje bedrevve bedrieße Bedriev bedrieve Bedroch Bedröjer bedröve Bedrövnis -nisse Bedücknis -se bedügge bedun bedusele beede beerve beet sin Befell befelle BeffjeBrustkrause Befinge befließije befremb befriddije befründe Befungk behätze und behätije behende - zu fliegen) behöde Behölf und Behölp bei sin Bei(e) beidersicks und beidsersicks beidersiggich beidrage beidrieve beids und beidse beienein beiere Beierkorv. -körv Beievolk beiflichte Beihau -häu beiholle beijebraht beijeeße beijelaht beijeschrevve beijetrodde beikumme beiläje Beinah, beinah hätt' ich se jebütz beinäks beinoh beisamme beischeeße Beißel(e) beisichtich beisick und beisigge beiston beistöre beizicks bejammere und bejömere bejäne bejenne bejerre bejevve Bejing Bejingebützge Bejingebützje bejinn bejliche bejnöje bejöbbele bejon bejov 1 Beitrag Bejovung Bejovung(e) Bejreff bejribbele bejriebele bekerre bekike 1 Beitrag beklaafe bekläbbele bekladdere beklevve beknüsele belaht beläje belämmere beläv Beld beleddere beleeve beleje Bell Bella Bella Ciao Bellche Bellejeck(e) bellich belööchte belore beluhne beluusche und beluustere beluustere bemöhe bemokele bemole bemuschele ben benäut sin benedeie Benemme benevvele Bengel(e) bengele benne Bennekant(e) benobert benotze benüdije benüsele beödere beopsichtije beplatsche beraafe berappe beräuije beraut berchav berchopp beredde bereechte berode Berof Berof(r)öf berofe beröhre berotschlage 1 Beitrag bes Beß Besse Beß, Bestemo besätze beschämp beschät bescherre 1 Beitrag beschesse beschinge beschlabbere beschleeße beschliche beschlofe beschlon beschmuddele beschnedde beschnigge beschnuve beschödde beschöldije beschötze beschrieve beschrigge beschrubbe und beschuppe 1 Beitrag beschummele 1 Beitrag Beschüppche beschwerre beschwöre beseibele beseivere besenne besetze besin besinge beßje Besoffe vör Glück besöke besolle besonderes Jüdche(r) bespaut bespeie bespölt Bessem Bessem(e) Bessemries bessich bestallt bestemme Bestemo Bestemo und Bestemoder Besteva Besteva und Bestevader(e) bestolle beston bestraut besträv bestredde bestrevve bestriche bestrigge bestrunze bestuß besuffe beswiel Betratsche betrecke betrocke betrodde betrore Bettdresser better betterlich Bettfläch(e) Bettjading(e) Bettlad(e) Bettlake Bettsecker Bettspreit, Spreit Bettstatt -städde betuppe beuje beunräugije bevör Bevör mer jonn bevve bewaache 1 Beitrag bewaaße bewäje beweete bewerve00 Bewies(e) bewiese bewonne bewoß Bezoch, Bezöch Bezoch-zöch bezwievele bezwinge Bich -te Bichstohl -stöhl bichte Bien und Bienche Bienche Bienestech Bienestech(e) Bierbuch -büch Bies bieße biestich Bild, Bildche Bildche Bildwöderboch Biljar Bill und Billa Bimbam bimmele Bimmelschell(e) bimsche binge Binz(e) 1 Beitrag Bir(r)e Birrekruck Bise bläck bläddere blagisch Blam blamabel Blamasch
blameere blänge Blänk blänke Blänkejäger Blänkejänger Absicht blänkich Blattluus-lüs Blattstöck bläue Blauleech Blech bubbele bleche Bleche Botz Blechschläjer blecke bleie Bleies Bletz bletze 1 Beitrag bletzeblank bletzeblo bletzich blieve 1 Beitrag bling bling und blink blinge blingelings Blitzersch blo blo Auch blo Blömche Bloder blodich Blöff blöffe blöhe blöke Blom blomache Blömche 1 Beitrag Blömcheskaffee Blomeäd Blomekühl Blomekuhl, Blomekühl Blomepott Blomesom Blomestöck Blomestruuß Bloomemaat Bloothungk Blos Blosbalch blose Blöser Blosmusik Blot blotärm Blotboch blotdöchtich Blothungk Blothungk-hüng Blothunk, Blothüng Blotijel Blotjeer Blötsch(e) Blötsch-e blötsche Blötschkopp, Doll, Doof, Jeck, Tünnes, Tring, Verdötschte, Dötsch Blötschnas(e) Blötschoppp-köpp Blotschwerre Blotsdröppche blotwinnich Blotwoosch -wöösch blümerant blus Bluse blusfoß bluskopps Boch Boch Böche Bochbender Böchelskrom Böchenholz Böcherrejal Böcherschaaf Böcherschriever Bochfink(e) Bochweis und Bochweize böcke Böckem(e) Böckemsdrüch Bod Böd- e Bödche Boddefrau Boddem Boddem Böddem böde bödevoll bödich Bödsel Bohr bohre und borre Bohrebahnhoff Bohrwing(e) Böjelche böke Bökes boldere Bolderjan und Boldrian 1 Beitrag Bolderwage Böllaasch -ääsch Böllaasch-ääsch Bolle Böllemann(m)änner bollere 1 Beitrag Bölles -se Bolzenieser -s Bölzhe bombardeere Bomm(e) Bömmel(e) Bommelasch(e) Bömmelche bommele Bonbon Booerschmann-männer und -lück Böökes(e) böökse und böke Boor(e) Booß(e) Böösch -te bööschte Bööschtebender Bööschtekopp Borasch bordeere Bordör (e) Bordör(e) Borebahnhoff Borekirmes -se Borekrom Boretrampel borneet borre und bohre Bösch(e) böße bosele Bosse bossele Bosselsarbeit -arbeide Bott Bött und Bodde Botter Botteramm Botterblohm(e) Botterbrütche bottere Botterfaaß botterjäl Botterramm Botterramm-e Bottervugel Botz-e Botzdendresser Botzebein Botzeboddem -böddem Botzeknopp-knöpp Botzemann(m)änner Botzendresser Botzeschlader(e) bovve bovvedrenn bovvenan bovvendrop bovveneröm bovvenöm bovvenop Bovvenöpche Bövveschte bowe Brand Brandbloder Brandewing Brandfuß -fuß Brandmoor(e) Bräng bränge Brännes(e) Braß Brassel bräue Bräues(e) Brav sin Brechieser(e) Brechmeddel(e) Breefmark Bref Brefdräjer Brefduv(e) Breide breit Brell Brell(e) Brellemann(m)änner Brellescheid(e) Brems(e) brenge Brennieser(e) Brezel Brezel(e) brezelich brillieren Britz(e) britze broch Brochband -bäng Brochbud(e) Bröche bröchich Brochlade Bröck Bröck Brögge Brock(e) Brocke brode Broder Brodermännche(r) Broderschaff -schafte Broderschdoochter Broderschson -sön Brodpann Brögge Bröggejeld Bröh Bröhnessel(e) bröhwärm brölle Brölles(e) Bromel(e) Bros Brosch(e) Brot Brotpann(e) brötsche Brotwoosch Brotwoosch -wöösch Bruch bruche Bruck Bruckkääz(e) Brucklück Brucklück Brautnacht Bruckstöck(e)r Bruddel Bruddel(e) bruddele Bruddelskrom Brude Brummbär(e) brumme Brummes(e) brung Bruß Brus(e) bruse brüste Brut brutäns brutärm Brutbüggel(e) Brütche(r) Brutdeich Bruthär(e) Brutjrömmel(e) 1 Beitrag Brutknäppche(e)r Brutkorv -körv Brutkrom(e) Brutmetz(e)r Brutschaaf -schäfer brutwinnich Bubbelazius -se Bübbelche(r) bübbele Bubbelelster Bubbelwasser Buch Büchelche Buchjoot(e) 1 Beitrag Buchping buchsatt buchstabeere Bud(e) Büdche Buddel(e) Büggel(e) büggele Büggelschnigger Büggelschnigger, Büggelschniggere 1 Beitrag Buhei Buheimächer Büjel(e) büjele Bukett(e) Bül Bül(e) büle bülich bummele bumse Bumskopp -köpp Bumslokal(e) Bünäl bunk Bunne Bunnekruck Bunnerohm(e) Bunneschlot Bünnesje(r) Bunnestang Bunnestrüh Bunnezupp Bürch Buredörp Bürgerschkoß Burja Bürjermeisterschstöck Bürjerschhus -hüser Bürjerschlück Bürjeschmann -lück Büs Büsse Büß Büsse Busel(e) Büselche(r) busele Butaniseerbüß Bütt Büdde Butz Bütze Butz(e) Bütze de Luxe Butzekopp -köpp Butzel(e) Butzelche(r) Butzemann Bützhängche Bützje(r) Bützmul buusche