D 506 kölsche Wörter, Lieder, Sprüche & Redewendungen beginnend mit D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

D - Besonders interessant

Alle beginnend mit D Von D.A.N.Z.E bis Düx

D.A.N.Z.E Dä Plan Daach Dächer Daachdrauf Daachfinster(e) Daachfinster, Dachfinstere Daachhas(e) Daachkall(e) Daachreuter(e) Dach Däch all -s Dachluhn -lühn Dachlühner dachsdrop Dachsleech dachsüvver Dachszick -zigge Dadderich däftich Dagedeev(e) Daggel Daggelsbein däjinnije diejinnije Dal Däler Daler Dalder Dämes Damp Dämp dämpe dämpich Dampscheff(e) Dampwalz Dann Dannälche(r) Dannebösch Dänneholz dännen Dannezappe däns Danz Dänz Danzboddem danze Dänzersche Danzmeister(e) Danzschohn Danzschull(e) Därm Därmkullik Därmsick -sigge Darmsick, Darmsigge därnevve 1 Kommentar Das geht nie vorbei däselve drselve Dat Date dat es et Dat letzte Leed der Welt Dat muss Kölle sin Dat veedel dat fählt Dat weed ne schöne Daach Datch un en Ditsch Date datjinnige Däts(e) Däubroder Däubroder -bröder däuchte däuf(e) däufe Daufestein Daufsching dauge Daugenix(e) Däukar 1 Kommentar Däukar(e) Stiefmutter Dausend Levve 1 Kommentar dauv däuve de Dechant deck deck dun deck han Decke Trumm deckele deckhan Deckichkeit Deckkopp decklievich Deckopp -köpp Decksack -säck decksatt Deckte deech deechte Deechter deef Deefde deene deenlich Deens Deensiefer Deenslück Deensmäd(e) Deensmann -lück Deer(e) Deich Deich(e) deihe Deij Deil Teil Deilche(r) deile Deilung(e) deit dejinnije deklameere Dell(e) dem dem nit bedeent sin demödich Demot Denkmol(m)öler Denkpäusje(r) der Der Ress von dingem Levve Der Sonn hingerher derartich derdurch derheim derher derjliche 1 Kommentar dernoh dertösche derzick derziggen Desch Deschj(e) Deschspreit -spreide desjliche despekteerlich Destel(e) Destelbaum -bäum Destelfink(e) destelleere Destelstruch -strüch -strücher destemieh destemither desunjeaach 1 Kommentar Deuker Deuker(e) Deuvel Deuvel, Düüvel Di Leed die Die Hölle von Kölle Die Letzte op Facebook 1 Kommentar Die Liebe die Poppe sin am danze Die schönste Stroß' Dier(e) Dijel(e) Dilje Dill(e) Dill, Till Dilla Dillche Dillendöppche(r) Dillendötzje(r) Dina Ding dinge Dinge(r) dingen Dingsdaach Dingskirche -ns direktemang Dirijeer dirijeere Dirkes dis diselleere diserteere Disköösch(e) dismol dispekteerlich disperat Disputeer disputeere dit Ditche Ditz Ditzje Do laachste Dich kapott dobovve Dochter Dochter Döchter dodrop 1 Kommentar döffich doför doför, dovör döfte dufte doher dohinge dohinger dojäje Dokter Doktertäsch dolde Dolfes doll Doll(e) Döllche(r) dolle dollen Dollerei Dollheit -heide Dollhuus -hüser 1 Kommentar Dölmes domet Domhär (e) Domkrahn domm Dommkopp domols Döneheck -hegge donevve dönn Dönndreß dönne Donnerkiel Donnerknespel Donnerletsch dönnlievich donoh 1 Kommentar dööchte Doochterschkind(e)r Doochterschmann Doon Döner Door Döör Dürre Doorche Dööres döörlich 1 Kommentar Doosch Doosch es schlimmer als Ping dööschtich Dopp Döppe Döppche(r) 1 Kommentar Döppcheskicker Döppcheslecker döppe Döppenbäcker Dor Dora doran Dörde
dore dorenn Dores, Döres doröm doröm dröm dorop drop doropzo Dörp Dörp(e)r Dörpche(r) dorunger dorunger, drunger dorus doruus dorüvver dorüvver, drüvver dörve Dos(e) dösich 1 Kommentar Döskopp -köpp Dot Dötsch 1 Kommentar Dotz Dötz dötze Dötzje dovör dovun dowidder dozendwies dozomol dozwesche Draach -te Drachluhn -lühn Drajauner Drajuner dran dränge drängele 1 Kommentar drangsaleere dranhalde dranjon Drank Dränk(e) dränke drankrije drankrijje dranloße Dräuf(e) Draum dräume Draumprinz 1 Kommentar Draut Drautche Dreck Dreckfink(e) Dreckhammel -hämmel dreckich Dreckmann(m)änner Dreckmötz Dreckschwaat(e) Dreff dreftig Dreierlingscher Dreihäremeß(m)esse Dreijesteen dreit dreite drette Dreitimp(e) dreje dren drenhaue drenn drenne Dresie Dresius dresseere dressich drette Drev 1 Kommentar Drickes Drickes (Hendrich 1 Kommentar drieße Drießhüsje(r) Drießkäl drieve Driever Drievhus -hüser Drih Drihbrett -bredder drihe dringe drinke drinks de eine met Drinkste eine met? Droch Drock dröcke Dröcker dröcklich Drohtnäl Drohtsteff -stefte Drohtzang(e) dröm dröm, doröm 1 Kommentar Drömeröm drömsin drop dropan dropanjon 1 Kommentar Dropjänger dropjöcke dropjon dropkumme dropläje dropmaache Dropp Dröppcheskrom -kröm Dröppe(r) dropsaetze dropschlage Dropschlappe dropschlon dropsetze dropzo dröv dröve 1 Kommentar drüch Drüchde Drüchleech Drück Drückche drückzehn Drüggela drunger Drunk drus und druus Druv Druve drüvve drüvver 1 Kommentar Du bes nit allein Dubbeditzje Dubbeditzje(r) dubbel Dubbelkenn dubbelt dubeleere düchdich ducke Duckmüser 1 Kommentar Dud Dude Dudejräver Dudeklör Dudekopp dudele Dudemeß(m)esse Dudezeddel(e) düe Duevel und Düvel(e) Duffes(e) dügge Dümche(r) Dümeling(e) dummelich Dummer ne Jefalle Dummer nit esu dump Dümpel dumpich dun Dünnscheß dür 1 Kommentar durchbrenge durchbrenne durchdrevve durchdun durchenander durchenander, durchenein durchenein durchflutsche durchjons durchkrabbele durchkruffe Durchmarsch durchschinge durchschlon durchschore durchwahße Durchzog Düres Dürpeldräjer Dusel Düselche(e) Duseldeer(e) dusele duselich Dut dutdeile dutjon dutjot dutmöd Dutsangs 1 Kommentar dütsch Dutschlaäer dutschlage dutschlon Dütschverderver dutsecher Düüres duusche düüster 1 Kommentar Duv Duv(e) Duvefloch Duvejeck(e) Duvekünning(e) Düvel düvele Düvelsdreck Duveschlag -schläch